Cetuksymab i chemioterapia jako wstępne leczenie przerzutowego raka jelita grubego ad

Coraz więcej dowodów wskazuje, że mutacja guza KRAS jest związana z nieskutecznością cetuksym13-17 i monoklonalnym antygenem immunoglobuliny G2 panitumumab.18,19 W naszym wieloośrodkowym badaniu klinicznym III fazy, Cetuksymab w połączeniu z irynotekanem w terapii pierwszego rzutu w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego (CRYSTAL), badaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo irynotekanu w połączeniu z uproszczonym schematem fluorouracylu i leukoworyny (FOLFIRI) oraz cetuksymabu20 w początkowej fazie leczenia. leczenie przerzutowego raka jelita grubego. Przeprowadziliśmy retrospektywną analizę podgrup w celu zbadania wpływu statusu mutacji KRAS guza na wynik.
Metody
Pacjenci
Kryteria włączające obejmowały wiek 18 lat lub starszych, histologicznie potwierdzony gruczolakorak okrężnicy lub odbytnicy, pierwsze wystąpienie choroby przerzutowej, której nie można było dokonać resekcji w celach leczniczych, dowody immunohistochemiczne ekspresji EGFR w guzie, status wschodni Cooperative Oncology Group (ECOG) wynik 2 lub mniej oraz odpowiednia funkcja hematologiczna, wątrobowa i nerek. Kryterium wykluczenia było wcześniejsze narażenie na terapię anty-EGFR lub chemioterapię opartą na irynotekanie, poprzednia chemioterapia z powodu przerzutowego raka jelita grubego, leczenie uzupełniające, które zostało przerwane 6 miesięcy lub krócej przed rozpoczęciem leczenia w naszym badaniu, oraz zastosowanie radioterapii, operacji ( z wyłączeniem wcześniejszej biopsji diagnostycznej) lub dowolnego leku badanego w 30-dniowym okresie przed rozpoczęciem leczenia w naszym badaniu.
Protokół został zatwierdzony przez niezależne komisje etyczne i władze rządowe w każdym kraju, stosownie do potrzeb. Badanie przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską (październik 1996 r.). Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną i ustną zgodę.
Projekt badania
Badanie to było randomizowanym, otwartym, wieloośrodkowym badaniem porównującym 14-dniowe cykle cetuksymabu z FOLFIRI i samym FOLFIRI. Losowo przypisaliśmy pacjentów (w stosunku 1: 1) do jednej z dwóch grup leczenia z zastosowaniem procedury stratyfikowanej blokowanej permutacji, ze stanem sprawności ECOG (0 lub vs. 2) i regionem (miejsca w Europie Zachodniej kontra Europa Wschodnia a poza Europą) jako czynniki stratyfikacji.
Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia wolny od progresji, zdefiniowany jako czas od randomizacji do progresji choroby lub śmierci z dowolnej przyczyny w ciągu 60 dni po ostatniej ocenie guza lub po randomizacji. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały ogólny czas przeżycia, tempo najlepszej ogólnej odpowiedzi (odsetek pacjentów z potwierdzoną pełną odpowiedzią lub częściową odpowiedź, zdefiniowaną jako odpowiedź utrzymującą się przez co najmniej 28 dni), oraz końcowe punkty bezpieczeństwa (w tym częstość i typ zdarzeń niepożądanych, zmienne laboratoryjne i parametry życiowe).
Liczbę pacjentów poddawanych zabiegowi chirurgicznemu z celem leczniczym (każda resekcja przerzutów w celu wyleczenia lub całkowitej resekcji wszystkich zmian do R0) poddano prospektywnej analizie. Retrospektywna analiza podgrup została wykorzystana do zbadania związków pomiędzy czasem przeżycia wolnym od progresji, ogólnym czasem przeżycia lub wskaźnikiem odpowiedzi a stanem mutacji KRAS w nowotworach. Niezależny komitet przeglądowy (składający się z radiologów i onkologów) przeprowadził wstępną, ślepą, retrospektywną ocenę (opartą na zmodyfikowanych kryteriach Światowej Organizacji Zdrowia) ocen radiologicznych i danych klinicznych w celu ustalenia dnia postępu i najlepszej ogólnej odpowiedzi.
Badanie zostało zaprojektowane przez Merck (Darmstadt) razem z głównym badaczem akademickim
[hasła pokrewne: dyżury aptek czechowice dziedzice, szpital pyrzyce, grapil piła ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice dziedzice grapil piła szpital pyrzyce