Długoterminowe wyniki stentowania a endarterektomia na zwężenie tętnic szyjnych ad 5

Krzywe przedstawiono osobno dla pacjentów, którzy zostali losowo przydzieleni do stentowania tętnic szyjnych i tych, którzy zostali losowo przydzieleni do endarterektomii tętnicy szyjnej. Wstawki pokazują te same dane na powiększonej osi y. Ryzyko 10-letnie pierwotnego złożonego punktu końcowego (jakikolwiek udar, zawał mięśnia sercowego lub zgon w okresie okołoprocedurowym lub po udarze po stronie bocznej) nie różniło się istotnie pomiędzy grupą stentowania a grupą endarterektomii (współczynnik ryzyka w grupie stentowania, 1,10 95% przedział ufności [CI], 0,83 do 1,44; P = 0,51) (tabela 2 i wykres 1A). Po 10 latach częstość zdarzeń wynosiła 11,8% (95% CI, 9,1 do 14,8) w grupie stosującej stentowanie i 9,9% (95% CI, 7,9 do 12,2) w grupie endarterektomii (Tabela 2). Nie było również istotnych różnic między grupą stentującą a grupą endarterektomii w każdym innym roku obserwacji między a 9 rokiem życia (Tabela
Rysunek 2. Rycina 2. Analiza podgrup pierwotnego złożonego punktu końcowego i punktu końcowego udaru lub zgonu. Stopnie zagrożenia i powiązane przedziały ufności 95% są przedstawione dla pierwotnego złożonego punktu końcowego dowolnego udaru, śmierci lub zawału mięśnia sercowego podczas okres okołoprocesurowy plus udar boczny w ciągu 10 lat po randomizacji (panel A) oraz w przypadku jakiegokolwiek udaru lub zgonu w okresie okołooponowym plus udar boczny w ciągu 10 lat po randomizacji (panel B). Ciężkie zwężenie zdefiniowano jako zwężenie co najmniej 70% średnicy tętnicy, a umiarkowane zwężenie poniżej 70%. Rozmiary skrzynek są proporcjonalne do liczby pacjentów w warstwach, a linie poziome wskazują 95% przedziały ufności.
Nie stwierdzono istotnych różnic w leczeniu w zależności od stanu objawowego (współczynnik ryzyka u pacjentów bezobjawowych w grupie z zaszczepianiem, 0,99; 95% CI, 0,64 do 1,52, współczynnik hazardu u pacjentów z objawami w grupie stentów, 1,17; 95% CI, 0,82 do 1,66 ; P = 0,59 dla interakcji) (rysunek 2 oraz tabela S3 i rys. S3 w dodatkowym dodatku). Wartości P dla interakcji w odniesieniu do pierwotnego złożonego punktu końcowego były następujące: 0,10 dla interakcji między leczeniem a wiekiem, 0,81 dla interakcji między leczeniem a płcią i 0,30 dla interakcji między leczeniem a stopniem zwężenia; odpowiadające wartości P w odniesieniu do końcowego punktu udaru lub zgonu wynosiły 0,12, 0,71 i 0,27 (Figura 2).
Nie było znaczących różnic w częstości pierwotnego, długoterminowego punktu końcowego – udarowego ipsilateralnego udaru w ciągu 10-letniej obserwacji – pomiędzy grupą stosującą stenting a grupą endarterektomii (6,9% [95% CI, 4,4 do 9,7] oraz 5,6% [95% CI, 3,7 do 7,6], współczynnik ryzyka 0,99, 95% CI, 0,64 do 1,52) (Tabela 2). Było 83 udarów po zabiegu, a ryzyko było podobne u pacjentów przypisanych do stentowania (42 zdarzenia) i tych przypisanych do endarterektomii (41 zdarzeń). W okresie postproceduralnym odnotowano nominalnie więcej poważnych udarów u pacjentów przypisanych do stentowania niż wśród osób przydzielonych do endarterektomii (odpowiednio 12 zdarzeń i 6 zdarzeń); jednak różnica ta nie była znacząca (współczynnik ryzyka, 1,91, 95% CI, 0,71 do 5,10; P = 0,20)
[więcej w: endarterektomia, marecki wadowice, vacu activ przeciwwskazania ]

Powiązane tematy z artykułem: endarterektomia marecki wadowice vacu activ przeciwwskazania