Długoterminowe wyniki stentowania a endarterektomia na zwężenie tętnic szyjnych czesc 4

Współczynnik częstości zdarzeń z częstością stentowania do częstości zdarzeń z endarterektomią był szacowany corocznie. Przedziały ufności dla rocznych wskaźników zostały również ocenione przy użyciu metod bootstrap. Ustaliliśmy, czy wystąpiły czasowe zmiany efektu leczenia dla dwóch pierwotnych punktów końcowych za pomocą parami oceny różnic w ryzyku względnym oszacowanym w rocznych odstępach, z wartością P wyliczoną za pomocą metod bootstrap. Analizy wszystkich uderzeń, uderzeń niestronno-bocznych i oczekiwanej długości życia nie zostały wcześniej sprecyzowane. W celu obliczenia oczekiwanej długości życia w zależności od płci i stanu objawowego w wieku 55, 65 i 75 lat w celu porównania z ogólną populacją Stanów Zjednoczonych (rys. S1A, S1B i S1C w dodatkowym dodatku, dostępne na stronie ). Wyniki
Badanie populacji i leczenia
W latach 2000-2008 randomizację objęto 2502 pacjentów. Mediana okresu obserwacji wynosiła 7,4 roku. Charakterystyka obu grup na początku badania była podobna, z wyjątkiem dyslipidemii (82,9% w grupie stentowania vs. 85,8% w grupie endarterektomii, P = 0,05) (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Diagram przedstawiający randomizację i obserwację pacjentów objętych badaniem przedstawiono na rysunku S2 w Dodatku uzupełniającym.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka populacji badania na poziomie wyjściowym, ogółem i zgodnie z udzieleniem świadomej zgody na długoterminową obserwację. Zgodę na długoterminową obserwację uzyskano od 1607 pacjentów i nie uzyskano jej od 895 pacjenci. Spośród 895 pacjentów, którzy nie wyrazili zgody na długoterminową obserwację, 195 odmówiło udziału, 276 wycofało się z badania, 187 zmarło, 76 ukończyło wstępne badanie przed rozpoczęciem długoterminowej obserwacji, a 161 miało pierwotne złożone zdarzenie punktu końcowego (tabela i rys. S2 w dodatkowym dodatku). Pacjenci, którzy wyrazili zgodę, byli znacznie bardziej podatni niż pacjenci, którzy odmówili udzielenia zgody na bezobjawowe zwężenie lub dyslipidemię, ale znacznie rzadziej chorowali na cukrzycę lub byli aktualnymi palaczami (Tabela 1).
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotny punkt końcowy, elementy składowe pierwotnego punktu końcowego i inne zdarzenia, według grupy terapeutycznej. W okresie okołoprocedurowym częstość pierwotnego złożonego punktu końcowego udaru, zgonu lub zawału serca nie różniła się istotnie pomiędzy grupą stentującą a grupą endarterektomii (odpowiednio 5,2% i 4,5%, P = 0,38), chociaż wskaźniki poszczególnych składników różniły się istotnie. W grupie stentów było więcej uderzeń okołokonadukcyjnych niż w grupie endarterektomii (4,1% w porównaniu z 2,3%, P = 0,01), chociaż w grupie z implantacją stentu znacznie mniej było zawałów serca w porównaniu do grupy endarterektomii (1,1% vs. 2,3). %, P = 0,03) (tabela 2).
Pierwotne punkty końcowe
Ryc. 1. Ryc. 1. Skumulowane proporcje pacjentów z pierwotnym złożonym punktem końcowym, udarem lub zgonem i dowolnymi udarami, według grupy leczenia. Wyliczono szacunki Kaplana-Meiera dotyczące częstości zdarzeń dla pierwotnego punktu końcowego (połączenie udaru, zawał mięśnia sercowego lub zgon z jakiejkolwiek przyczyny w okresie okołoprocesuralnym lub po udarze w ciągu 10 lat po randomizacji) (panel A), jakikolwiek udar lub śmierć w okresie okołoprocedurowym lub po udarze po stronie bocznej (panel B) i każdy udar (niezależnie od związku z tętnicą docelową) (panel C)
[podobne: viadem, atonia jelita grubego, siatka centylowa dla młodzieży ]

Powiązane tematy z artykułem: atonia jelita grubego siatka centylowa dla młodzieży viadem