Lenalidomid plus Rituximab jako leczenie początkowe chłoniaka z komórek płaszcza ad 6

Ośmiu pacjentów, u których można było ocenić, miało progresję choroby: u 3 pacjentów wystąpiła pierwotna choroba refrakcyjna, a 5 miało progresję choroby po początkowych odpowiedziach (u 2 pacjentów wystąpiły pełne odpowiedzi, a czas przeżycia bez progresji 18 i 39 miesięcy oraz u 3, u których wystąpiły częściowe odpowiedzi; czas przeżycia bez progresji wynosi 14, 25 i 28 miesięcy). Dwóch uczestników zmarło z powodu postępującej choroby, w tym 1, której nie można było ocenić i która miała progresję choroby po wielu kolejnych reżimach i 1, która była w pełnej remisji przez 18 miesięcy. Zdarzenia niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Zdarzenia niepożądane. Leczenie było związane z działaniami toksycznymi, które zostały wcześniej zgłoszone dla tych środków (Tabela 4 i Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym). Hematologiczne działania niepożądane 3. lub 4. stopnia obejmowały neutropenię (u 50% pacjentów, 42% w fazie indukcji i 32% w fazie podtrzymującej), trombocytopenię (u 13% pacjentów, 11% w fazie indukcji i 5% podczas fazy podtrzymującej) i anemii (u 11% pacjentów, 8% w fazie indukcji i 3% w fazie podtrzymującej). U dwóch pacjentów (5%) wystąpiła neutropenia z gorączką, która ustąpiła po podaniu czynnika stymulującego wzrost kolonii granulocytów i ogólnoustrojowych środków antybiotycznych. Niepożądane działania 3 lub 4 stopnia, które wystąpiły u więcej niż 5% pacjentów, były wysypką (w 29%), zespołem zapalnym (zaostrzenie guza) (w 11%), chorobą posurowiczą związaną z rytuksymabem (w 8%) i zmęczeniem (w 8%); zostały one zgłoszone tylko w fazie indukcji. Niehematologiczne działania niepożądane stopnia 1. lub 2., które wystąpiły u więcej niż 25% pacjentów, to biegunka, kaszel, hiperglikemia, zaparcia, obrzęk, nudności, jadłowstręt, duszność i podwyższony poziom aminotransferaz. Infekcje lub 2 stopnia, które wystąpiły podczas fazy indukcji i podtrzymania obejmowały zakażenie górnych dróg oddechowych (w 39%), zakażenie dróg moczowych (w 18%), zapalenie zatok (w 11%) i zapalenie tkanki łącznej (w 8%). Zakażenia stopnia 3. – w tym trzy przypadki zapalenia płuc, jeden przypadek zapalenia dróg żółciowych i jeden przypadek wirusowego zapalenia mózgu Zachodniego Nilu – zgłoszono w fazie podtrzymywania; wszystko ustąpiło po podaniu antybiotyków i opieki podtrzymującej. Raki wtórne były głównie nieinwazyjnymi nowotworami skóry wymagającymi leczenia miejscowego, w tym dwoma przypadkami raka płaskokomórkowego, jednym przypadkiem raka podstawnokomórkowego i dwoma przypadkami czerniaka in situ. Rak gruczołu Merkela rozwinął się u 86-letniego uczestnika po 18 miesiącach terapii, a rak trzustki został zdiagnozowany u 68-letniego uczestnika po 12 miesiącach terapii.
Modyfikacje leczenia
Spośród 33 pacjentów z prawidłową czynnością nerek, 36% nie miało niedopuszczalnych skutków ubocznych związanych z zwiększeniem dawki z 20 mg do 25 mg, podczas gdy 42% wymagało zmniejszenia dawki z 20 mg do 15 mg lub mniej. W fazie indukcji u 2 pacjentów wystąpiły objawy podobne do choroby surowicy; rytuksymab przerwano i kontynuowano leczenie lenalidomidem z pojedynczym czynnikiem. W fazie leczenia podtrzymującego 6 pacjentów otrzymało zmodyfikowaną terapię podczas remisji: rytuksymab przerwano u 2 pacjentów z hipogammaglobulinemią (1 z nawracającymi zakażeniami dróg moczowych i z zapaleniem zatok), a lenalidomid przerwano u 4 pacjentów (2 u badaczy dyskrecja, po wystąpieniu bezobjawowej nieprawidłowości funkcji wątroby stopnia 4 i z powodu nawracającej arytmii komorowej stopnia 4 wymagającej umieszczenia automatycznego wszczepialnego defibrylatora serca u pacjenta z zaburzeniami rytmu w wywiadzie).
Wyniki po nawrocie
Spośród ośmiu pacjentów, którzy mieli progresję choroby podczas leczenia, wszyscy pozostali przy życiu, z wyjątkiem 86-letniego uczestnika, który zdecydował się na leczenie paliatywne
[więcej w: szpital pyrzyce, atonia jelita grubego, marecki wadowice ]

Powiązane tematy z artykułem: atonia jelita grubego marecki wadowice szpital pyrzyce