Skutki naczyniowe wczesnego i późnego leczenia pomenopauzalnego z użyciem estradiolu czesc 4

Przetestowaliśmy również pod kątem zróżnicowanego efektu leczenia według warstwy pomenopauzalnej, dodając termin interakcji. Wyniki grupy badanej dotyczące zmiennych klinicznych i laboratoryjnych mierzonych podczas badania nie były osobno testowane w warstwach pomenopauzalnych. Do oceny zdarzeń niepożądanych zastosowano dokładne metody, które przeprowadzono u wszystkich uczestników randomizacji; proporcje zdarzeń porównano między czterema grupami (tj. zgodnie z reżimem [estradiol vs. placebo] i stanem pomenopauzalnym [wczesny vs. późny]). Pierwszorzędowym rezultatem była zmiana grubości warstwy intima-mediany w przeliczeniu na uczestnika we właściwej dalszej ścianie tętnicy szyjnej wspólnej dalekiej.4,6 Zastosowano modele mieszanych efektów z grupą badawczą i warstwą pomenopauzalną uwzględnioną jako zmienne wskaźnikowe. Zmienne losowania i stratyfikacji zostały uwzględnione jako współzmienne. Określono losowe efekty dla specyficznego dla uczestnika punktu przecięcia (wyjściowy CIMT) i nachylenia (szybkość zmian CIMT). Całkowitą różnicę między badaną grupą a średnią szybkością zmian w CIMT zbadano w dwukierunkowej interakcji między grupą badaną a liczbą lat w badaniu. Dwukierunkowy okres interakcji czasu od menopauzy i lat w badaniu został wykorzystany do przetestowania, czy średnia szybkość progresji CIMT różniła się pomiędzy dwiema warstwami pomenopauzy. Hipoteza pierwotnego badania, że wpływ grupy badawczej na szybkość zmian w CIMT byłby różny w zależności od czasu, jaki upłynął od menopauzy w okresie trzech interakcji czasowych od menopauzy i przypisania grupy badanej w zależności od lat w badaniu. Czas od menopauzy był jedyną wcześniejszą analizą do modyfikacji efektu. W analizie wrażliwości dane kontrolne CIMT zostały przypisane dla 47 uczestników, dla których dostępny był tylko bazowy pomiar CIMT. Dalsze pomiary CIMT zostały przypisane podczas 6-miesięcznych wizyt trwających do 30 miesięcy, co było medianą czasu obserwacji wśród 83 uczestników, którzy przeszli pewną, ale niepełną, obserwację. Dla każdego uczestnika CIMT przy każdej wizycie było imputowane, przy średniej równej CIMT wyjściowej uczestnika (tj. Bez zmian w CIMT podczas obserwacji) i wariancji równej pozostałemu modelowi z analizy kompletnych danych CIMT.
Stosując uogólnione modele liniowe, przeprowadziliśmy porównania grup badanych wśród uczestników, którzy przeszli CT w ciągu 6 miesięcy od ostatniej wizyty w klinice i co najmniej w 80% przestrzegali schematu badania, co oceniono na podstawie liczby tabletek (patrz Dodatek dodatkowy ). Pomiary angiograficzne CT serca były całkowitym wynikiem zwężenia i całkowitą liczbą łysinek. Pomiary wapnia w tętnicach wieńcowych obejmowały ocenę wapnia i obecność lub brak jakiegokolwiek wapnia w tętnicach wieńcowych (zmienna dychotomiczna).
Wymagania dotyczące wielkości próbki były oparte na przewidywanej średniej różnicy między grupą estradiolu a grupą placebo w tempie zmiany CIMT wynoszącym 0,0144 mm na rok we wczesnej fazie pomenopauzalnej i 0,0021 mm na rok w późnej fazie pomenopauzalnej i odchylenie zmiany CIMT o 0,02 mm na rok.4 Aby przetestować tę interakcję przy 80% mocy i dwustronnym poziomie alfa 0,05, jednocześnie pozwalając na 25% spadek, oszacowaliśmy, że próbka o wielkości 126 w każdej z czterech grup będzie wymagane (504 uczestników ogółem)
[więcej w: dyżury aptek czechowice dziedzice, krzysztof szpanelewski, sylwia toczyńska ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice dziedzice krzysztof szpanelewski sylwia toczyńska