Transmisja MERS-Coronavirus w kontaktach domowych

Strategie mające na celu powstrzymanie koronawirusa zespołu oddechowego Bliskiego Wschodu (MERS-CoV) zależą od wiedzy na temat stopnia transmisji z człowieka na człowieka, w tym infekcji subklinicznych. Brak narzędzi serologicznych utrudniał ukierunkowane badania nad transmisją. Metody
Przebadaliśmy 26 pacjentów z indeksem z zakażeniem MERS-CoV i ich 280 kontaktami w gospodarstwie domowym. Mediana czasu od wystąpienia objawów u pacjentów z indeksami do najnowszego pobrania krwi u pacjentów kontaktowych wyniosła 17,5 dnia (zakres od 5 do 216, średnio 34,4). Prawdopodobne przypadki wtórnego przeniesienia zidentyfikowano na podstawie reaktywności w dwóch testach odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy (RT-PCR) z niezależną ekstrakcją RNA z wymazów z gardła lub reaktywnością na immunoenzymatycznych oznaczeniach immunoenzymatycznych przeciwko antygenowi MERS-CoV S1. , wspierane przez reaktywność na immunofluorescencję reko mbinowanego białka S i wykazanie neutralizacji ponad 50% dawki zakaźnego wirusa w testach neutralizacji łysinek.
Wyniki
Wśród 280 kontaktów domowych z 26 pacjentów z indeksem wystąpiło 12 prawdopodobnych przypadków wtórnej transmisji (4%, 95% przedział ufności, 2 do 7). Z tych przypadków 7 zidentyfikowano za pomocą RT-PCR, wszystkie w próbkach uzyskanych w ciągu 14 dni po wystąpieniu objawów u pacjentów będących wskaźnikami, a 5 zidentyfikowano za pomocą analizy serologicznej, wszystkie w próbkach otrzymanych 13 dni lub dłużej po objawach. początek u pacjentów z indeksem. Prawdopodobne przypadki wtórnej transmisji wystąpiły w 6 z 26 klastrów (23%). Serologiczne wyniki w kontaktach, które zostały pobrane od 13 dni lub dłużej po ekspozycji były podobne do ogólnych wyników badań dla połączonego RT-PCR i testów serologicznych.
Wnioski
Częstość wtórnej transmisji między kontaktami domowymi pacjentów z zakażeni em MERS-CoV wynosi w przybliżeniu 5%. Nasze dane zapewniają wgląd w tempo subklinicznej transmisji MERS-CoV w domu.
Wprowadzenie
Koronawirus zespołu oddechowego Bliskiego Wschodu (MERS-CoV) został po raz pierwszy wyizolowany w 2012 r. Od pacjenta, który zmarł w wyniku śmiertelnego zapalenia płuc w Jeddah w Arabii Saudyjskiej.1 W okresie od 2012 r. Do lipca 2014 r. Co najmniej 834 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia MERS-CoV wiązało się głównie z choroba dróg oddechowych została zgłoszona Światowej Organizacji Zdrowia; w tych przypadkach 288 było śmiertelnych. Znane przypadki były bezpośrednio lub pośrednio związane z krajami Półwyspu Arabskiego.2 Cechy epidemiologiczne MERS pozostają słabo zdefiniowane. Badania, które modelowały współczynnik reprodukcyjny MERS-CoV u ludzi, opierają się na zgłoszonych, klinicznie widocznych przypadkach i pomiarach pomocniczych, takich jak wirusowa szybkość ewolucyjna. Jednak badania te podkreśliły konieczność ponownej oceny szacunkowych wskaźników reprodukcji poprzez badania laboratoryjne rzeczywistej szybkości transmisji, w tym cichych i subklinicznych zakażeń [patrz też: viadem, kino kadr bogatynia, endometrium z cechami sekrecji ]

Powiązane tematy z artykułem: endometrium z cechami sekrecji kino kadr bogatynia viadem